Skip to main content

Clean Latrines and Handwashing

Poster image

These handwashing and clean toilets leaflets were designed by SPRING in coordination with the Republican Health Promotion Center under the Kyrgyz Republic's Ministry of Healthcare.

The double-sided leaflet in Kyrgyz illustrates the five critical times of handwashing – before cooking, before feeding a baby, after visiting bathroom, after contact with domestic animal, and after changing a baby's diaper.

It also demonstrates toilet maintenance best practices, including location in relation to a water resource, the right utilization of children’s feces, and keeping the toilet clean. This visual aid was designed for all households in SPRING's active areas to spread understanding of the importance of handwashing and clean latrines for avoiding various diseases.


Колду жуу жана таза дааратканалары боюнча эки бетинде сүрөттү бар баракчалары Кыргыз Республикасындагы SPRING долбоору Саламаттык Сактоо Министрлиги алкагындагы Республикалык ден-соолук чыңдоо борбору менен биргеликте иштелип чыкты.

Эки бетинде тартылган сүрөттүн бири – беш критикалык учурда колдуу жуу жөнүндө тартылган – тамак даярдоонун алдында, балага тамак берердин алдында, дааратканадан чыккандан кийин, үй-малды кармагандан жана баланын заңдангандан соң кийимин которгондон кийин.

Баракчанын экинчи бети – даараткананы туура жана таза колдонуу практикасы сүрөттөлгөн, дааратканадан суу булактарынан кеминде алыс болуучу талабы, балдардын заңын туура утилациялоо, ошондой эле даараткананы таза колдонуу. Активисттер баракчаны өзүлөрүнүн жамаатында SPRING долбоору иштеген райондорунда таратылат, бөлүшкөн учурда баракчадыгы маалыматты туура жана толук түшүндурүп берүүсү абзел.


Проект SPRING совместно с Республиканским центром укрепления здоровья при Министерстве Здравоохранения Кыргызской Республики разработал брошюрки о мытья рук и чистоте туалетов.

На первой странице брошюры указаны пять важнейшие времена мытья рук – перед приготовлением пищи, кормлением ребенка, а также после посещения туалета, контакта с домашними животными и после смены подгузника.

В обратной стороне брошюры продемонстрированы передовые методы содержания туалета, его расположение от источников воды, правильное удаление кала ребенка и содержание туалета в чистоте. Данное наглядное пособие предназначено для всей семьи в селах, где действует проект SPRING и рассчитано для того чтобы дать понятие насколько важно мытье рук и содержание туалетов в чистоте чтобы не заболеть разными заболеваниями.