Skip to main content

Counselling Cards to Improve Infant and Young Child Feeding in the Kyrgyz Republic

Карточки Консультирования Программа Питание Детей Грудного И Раннего Возраста

SPRING/Kyrgyz Republic spearheaded the adaptation of the generic UNICEF infant and young child feeding (IYCF) counselling cards to make the cards more appropriate and accessible in the Kyrgyz context. These cards are used by trained health providers when counselling mothers and caregivers on optimal IYCF practices. Positive counselling skills are important for health providers to engage mothers and caregivers to carry out the improved nutrition practices benefitting infants and young children at household level. SPRING has provided printed sets of the 21 counselling cards to all health providers in our project areas. In addition to training these health providers on the IYCF counselling package, SPRING provides supportive supervision to ensure appropriate use of the cards and effective counselling of care givers.

Counselling Card Table of Contents:

 • Counselling Card 1. Nutrition for pregnant and breastfeeding women
 • Counselling Card 2. Pregnant woman / delivery in a facility
 • Counselling Card 3. During the first 6 months, your baby needs ONLY breast milk
 • Counselling Card 4. Importance of exclusive breastfeeding during the first 6 months
 • Counselling Card 5. Breastfeed on demand, both day and night (8 to 12 times) to build up your breast milk supply
 • Counselling Card 6. Breastfeeding positions
 • Counselling Card 7. Good attachment
 • Counselling Card 8. Feeding a low birth weight baby
 • Counselling Card 9. How to hand express breast milk and cup feed
 • Counselling Card 10. When you are separated from your baby
 • Counselling Card 11. Good hygiene (cleanliness) practices prevent disease
 • Counselling Card 12. Start complementary feeding when the baby reaches 6 months
 • Counselling Card 13. Complementary feeding from 6 up to 9 months
 • Counselling Card 14. Complementary feeding from 9 up to 12 months
 • Counselling Card 15. Complementary feeding from 12 up to 24 months
 • Counselling Card 16. Food variety
 • Counselling Card 17. Feeding a sick baby under 6 months of age
 • Counselling Card 18. Feeding a sick child older than 6 months of age
 • Counselling Card 19. Regular growth monitoring and promotion
 • Counselling Card 20. Optimal family planning promotes improved health and survival for both mother and child
 • Counselling Card 21 How to feed children under artificial nutrition (nutrition when breastmilk is not available)

SPRING долбоорунун демилгеси менен UNICEF материалдарынын негизинде турган наристе жана кенже курактагы балдардын тамактануусу Кыргыз коомуна ылайыкташтырлгын карточкалардын топтому  иштелип чыгарылды. Топтогу карточкалар медициналык кызматкер үчүн эки жашка чийиники балдардын тамактануусу боюнча кеңешме берүүгө шарт түзөт. Медицина кызматкерлеринини натыйжалуу кеңеш берүү жөндөмдөрү ата-энелерге наристе жана кенже курактагы балдардын тамактануусун жакшыртууга шарт түзөт.

SPRING долбоору 21 карточкадан турган топтомду бардык SPRING иштеген жамааттарда медициналык кызматкерлерди камсыз кылды, ошондой эле карточкаларды колдонуу жана “Эки жашка чейинки балдардын тамактануусу” программасы боюнча толук окутуу менен бирге насааттык көзөмөл өткөрүлдү.

Карточокалар төмөндөгү иреттинде сунушталат.

Тамактануу боюнча берүү карточкалардын сүрөтү:

 • Кеңешме картасы 1. Кош бойлуу жана бала эмизген аялдардын тамактануусу  
 • Кеңешме картасы 2. Кош бойлуу аялдар/төрөттөр медициналык уюмда болушу
 • Кеңешме картасы 3. Ымыркайды биринчи алты ай убагында ЖАЛАҢ гана эмчек эмизүү  
 • Кеңешме картасы 4. Биринчи алты ай убагында жалаң гана эмчек эмизүүнүн маанилүүлүгү
 • Кеңешме картасы 5. Талап менен эмизүү, күнү жана түнү (8ден 12 жолу) эмчек сүттүн жетиштүү иштелип чыгышына
 • Кеңешме картасы 6. Туура баланы кармап эмчек эмизүү  
 • Кеңешме картасы 7. Ыңгайлуу жана туура абалда эмчек эмизүү
 • Кеңешме картасы 8. Төмөн салмактагы балдардын тамактануусу  
 • Кеңешме картасы 9. Кол менен эмчек сүттүн чыныга саап баланы тамактандыруу  
 • Кеңешме картасы 10. Эне баланы канча бир убакытка калтырып кеткенде, баланын эмчек сүттү менен тамактануусу 
 • Кеңешме картасы 11. Таза колдор, кайсыл критикалык учурда кол жулушу зарыл
 • Кеңешме картасы 12. Баланын кошумча тамактануусу 6 айдан баштап
 • Кеңешме картасы 13. Баланын кошумча тамактануусу 6 айдан 9 айга чейин
 • Кеңешме картасы 14. Баланын кошумча тамактануусу 9 айдан 12 айга чейин
 • Кеңешме картасы 15. Баланын кошумча тамактануусу 12 айдын 24 айга чейин
 • Кеңешме картасы 16. Ар түрдүү азыктар
 • Кеңешме картасы 17. 6 айга чейин оруп калган баланын тамактануусу
 • Кеңешме картасы 18. 6 айдан кийин оруп калган баланын тамактануусу
 • Кеңешме картасы 19.Үзгүлтүксүз  баланын боюн өсүшүн жана салмагын текшерип байкоо
 • Кеңешме картасы 20. Үй-бүлө пландоо баланын жана эненин ден соолугун бекемдигине шарт түзөт

Проект SPRING адаптировал материалы UNICEF по программе Кормление детей грудного и раннего возраста и разработал набор из 21 карточек консультирования. Данный набор изображает рисунки местных условий и людей и предназначен для использования медицинскими работниками при проведении консультирования по питанию детей до двух лет. Профессиональные навыки консультирования медицинских работников для матерей и опекунов способствуют улучшению статуса питания детей грудного и раннего возраста на уровне домохозяйств.

Проект SPRING обеспечил набором из 21 карточек консультирования всех медицинских работников районов, охваченных проектом SPRING. Кроме того были проведены тренинги и поддерживающее наставничество для данных медицинских работников по программе «Кормление детей грудного и раннего возраста» для обеспечения надлежащего использования карточек и эффективного консультирования родителей.

Карточки предложены в следующем порядке:

Рисунки карточек по консультированию:

 • Карточка консультирования 1. Питание женщин во время беременности и лактации
 • Карточка консультирования 2. Беременные женщины/роды в родовспомогательных учреждениях
 • Карточка консультирования 3. Исключительно грудное вскармливание младенцев в первые шесть месяцев
 • Карточка консультирования 4. Важность кормления исключительно грудью в первые  шесть месяцев
 • Карточка консультирования 5. Кормление по требованию, днем и ночью (от 8 до 12 раз) для достаточного выроботки грудного молока
 • Карточка консультирования 6. Правильное положение при кормлении грудью  
 • Карточка консультирования 7. Как правильно прикладывать к груди
 • Карточка консультирования 8. Питание детей с низкой массой тела  
 • Карточка консультирования 9. Сцеживание молока в вручную, чтобы покормить ребенка
 • Карточка консультирования 10. Как кормить ребенка, во время временного отсутствия матери
 • Карточка консультирования 11. Чистые руки, в каких критических ситуациях необходимо мыть руки
 • Карточка консультирования 12. Дополнительное кормление детей с 6-ти месяцев  
 • Карточка консультирования 13. Дополнительное кормление детей с 6-ти месяцев до 9 месяцев
 • Карточка консультирования 14. Дополнительное кормление детей с 9-ти месяцев до 12 месяцев
 • Карточка консультирования 15. Дополнительное кормление детей с 12-ти месяцев до 24
 • Карточка консультирования 16. Разнообразность продуктов  
 • Карточка консультирования 17. Кормление ребенка до 6 месяцев, который заболел
 • Карточка консультирования 18. Кормление ребенка после 6 месяцев, который заболел
 • Карточка консультирования 19. Непрерывное наблюдение за ростом и весом ребенка
 • Карточка консультирования 20. Планирование семьи – залог здоровья ребенка и матери