Skip to main content

Deworming Leaflet for Families

Front page of deworming handout

In cooperation with the national deworming working group, SPRING/Kyrgyz Republic developed a leaflet to provide families with information about helminths. The leaflet includes information about how to prevent infections and what to do after infection has occurred. Families learn about good hygiene and sanitation, the foundation of helminth prevention, including handwashing at critical times. Other key messages include washing fruits and vegetables before consumption, drinking only boiled or filtered water, using toilets or latrines rather than engaging in open defecation, yearly deworming of domestic animals, and presumptive deworming of the whole family.

The leaflet has been distributed in target districts of Jalalabad and in all districts of Naryn oblasts by SPRING’s network of community volunteers during household visits.


В сотрудничестве с национальной рабочей группой проект SPRING разработал лифлеты для семей, чтобы усилить информированность о паразитарных заболеваниях, включая информацию о предотвращении паразитарных заболеваний. Лифлеты продвигают соблюдение правил гигиены и санитарии, что является основным условием по профилактике паразитарных заболеваний, включая мытье рук в критические моменты. Другие ключевые сообщения лифлета включают - мытье фруктов и овощей перед употреблением, употребление только кипячененной или чистой (профильтрованной или водопроводной) воды, использование туалетов во избежание загрязнения окружающей среды, ежегодное проведение дегельминтизации домашних животных, также профилактические меры по дегельминтизации всей семьи.

Лифлеты были распространены в пилотных регионах Жалалабадской области, во всех районах Нарынской области через активистов сообществ проекта посредством визитов в домохозяйства.


Улуттук жумуш тобу менен бирге SPRING долбоору мите курт оорулары жөнүндө маалымат берүүчү баракчаны иштеп чыкты, баракча мите курт ооруларын алдын алуу боюнча маалыматты камтыйт. Баракча тазалык сактоо эрежелерин жана санитария жүрүм-турумду илгерилейт, бул мите курт ооруларын алдын алуунун алгачкы шарттарынын бири болуп эсептелет, жана колду критикалык учурларда жууш мите курттардан сактанууга шарт түзөөрүн эскертет.

Баракчада кошумча маанилүү билдиргичтер берилген, алар – жер-жемиштерди жана жашылчаларды жакшылап жууп колдонуу, кайнатылган же таза (фильтр менен тазаланган) сууну гана ичүү, айлана-чөйрөнү булгабай даараткана колдонуу, жыл сайын үй жаныбарларын дегельминтизациялоо , ошондой эле үй-бүлөнүн бардык мүчөлөрүн мите курт ооруларын алдын алуу максатында дарылоону өткөрүү.

Баракчалар Жалалабад облусундагы максаттуу райондордо жана Нарын облусунун бардык райондорунда долбоор активисттер аркылуу ар бир үйгө таратылды.