Skip to main content

Deworming School Ruler and Facility Poster

Deworming School Ruler (PDF, 565.8 KB)
Deworming Facility Poster (PDF, 24.77 MB)
On one side of the ruler is a poem with key messages about the importance of hand washing, drinking clean water, and eating healthy foods to avoid illness. The other side of the ruler reminds children to wash hands with soap before eating, after visiting the toilet, after playing, and after coming home from school.

SPRING/Kyrgyz Republic has designed a ruler with key messages on preventing helminth infections to be distributed to primary school children (grades 1 through 4) during "klassnye chasy" ("class hours" in Russian), which is one hour set aside each week to discuss life skills and social issues. SPRING-trained health promoters provide the topics and materials to primary school teachers who, in turn, instruct the children on deworming prevention and treatment during klassnye chasy.

On one side of the ruler is a poem with key messages about the importance of hand washing, drinking clean water, and eating healthy foods to avoid illness. The other side of the ruler reminds children to wash hands with soap before eating, after visiting the toilet, after playing, and after coming home from school.

These same key messages on deworming and helminth prevention were used to create a poster for health facilities. These posters have been distributed to all facilities in SPRING’s working areas, and are available nationwide through the Republican Center for Health Promotion, an arm of the Ministry of Health.


Проект SPRING в Кыргызской Республике разработал линейки с ключевыми сообщениями о предотвращении паразитарных инфекций для распространения среди детей младших классов (с 1-го по 4-ые классы) во время занятий «классный час», которые проводятся один раз в неделю для обсуждения различных тем: ведения здорового образа жизни и улучшения социальных навыков.

Проект SPRING провел тренинг для специалистов кабинетов укрепления здоровья, которые в свою очередь обучат учителей школ, чтобы они провели уроки «классного часа» по предотвращению паразитарных инфекций в общеобразовательных учреждениях.

На одной стороне линейки написан стишок с ключевыми сообщениями о важности мытья рук, питья чистой воды и употребления здоровой пищи во избежание различных болезней. Другая сторона линейки напоминает детям мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после игр и возвращения с школы домой.

Все ключевые сообщения по предупреждению паразитарных инфекций в таком же формате были сформированы в виде плакатов для распространения в медицинских учреждениях в целевые районы проекта SPRING, и теперь плакаты доступны во все медицинские учреждения страны через Республиканский Центр Укрепления Здоровья, Министерство Здравоохранения.


Кыргыз Республикасындагы SPRING долбоору мите-курт ооруларын алдын алуу максатында, кичүү класстагы окуучулардын арасында таратуу үчүн маанилүү билдирүүлөр жазылган линейкаларды иштеп чыкты. Бул линейкалар “класстык саат” сабагы, ден-соолукту чыңдоо жөндөмдөрү жана социалдык суроолор боюнча - бир жумада бир болуучу сабак (1-чи класстан 4-чү класска чейин) учурунда таратылат.

SPRING долбоору “ден-соолук чыңдоо кабинеттеринин” адистери үчүн атайын мите-курт ооруларын алдын алуу жөнүндө окутуу өттү, адистер өздөрү окугандан кийин мектеп мугалимдерине мите-курт ооруларын алдын алуу жөнүндө “класстык саат” сабагында окуучуларга түшүндүрүшөт.

Линейканын бир тарабында балдарга арналып ыр жазылган, ырда кол жууш керек экендигинин маанилүүлүгү, таза сууну ичүү жана ар кандай оорулардын алдын алуу үчүн ден-соолукка пайдалуу тамактарды жеш керек экендиги жазылган. Линейканын экинчи бетти тамактанаардын алдында, даараткананы колдонгодон кийин, оюндан жана мектептен келгенден кийин колду самындап жуушту эскертет.

Бардык маанилүү мите-курт ооруларын алдын алуу жөнүндө маалымат ушул эле форматында медициналык мекемелер үчүн плакаттар жазалды, SPRING иштеген райондордо таратылып, бардык медициналык мекемелерге Ден-Соолук Чыңдоо Борбору, Саламаттык Сактоо Министрлиги аркылуу жеткиликтүү.