Skip to main content

Two-Year Anemia Calendar - Kyrgyz Republic

Two year anemia calendar

SPRING/Kyrgyz Republic has designed a two-year calendar that promotes nutrition and emphasizes anemia prevention. The calendar highlights the importance of a diverse diet and consuming iron-rich foods that are locally available, such as meat, beans, nuts, and vegetables.

The calendar identifies foods that aid in iron absorption, as well as those that hinder or block absorption, and points out the importance of taking fortified foods. It also highlights good hygiene practices around food preparation and handwashing.

SPRING distributed 50,000 copies of the calendar in Jalalabad and Naryn oblasts through its network of community volunteers during household visits to 1,000 day households (households with a pregnant or lactating mother or child under two years). The calendar has also been shared with other projects, such as USAID’s Agro Horizon Project, for wider distribution throughout the country.


SPRING долбоору аз кандуулукту алдын алуу боюнча эки жылдык календарь иштеп чыгарды. Календарь эки жыл колдонгонго каралып темирге бай азыктарды тартуулайт. Чоң А 2 форматындагы календарь темирге бай көп түрлүү азыктарды – эт, буурчак, жаңгак, жана жашылча азыктарында бар экендигин маалымдайт.

Календарь ар түрдүү жана толук баалуу тамактанууну илгерилейт, ошондой эле темирдин сиңишин колдогон азыктар жана тоскоол берүүчү суусундуктар жөнүндө мааламат берет. Тамактануудагы тазалыктын сакталышы ден соолуктун коопсуздугун билдирет жана байытылган тамактануунун маанилүүлугун белгилейт.

SPRING долбоору календардын 50,000 көчүрмөсүн Жалалабад жана Нарын областарында жамаат активисттери аркылуу үй кыдыруу учурунда 1000-Күндүк үй-бүлөөлөргө таратылды (кош бойлуу жана бала эмизген үй-бүлөлөргө же эки жашка чейинки балдары бар). Ошондой эле, календарь өлкө боюнча таратылуу максатында башка долбоорлор менен да бөлүштү, мисалы USAID долбоору Агро Горизонт.


Проект SPRING в Кыргызской Республике разработал календарь на два года с описанием железосодержащих продуктов для предотвращения анемии. Ключевые сообщения, содержащиеся в календаре, подчеркивают важность потребления продуктов, богатых железом, таких как мясо, бобовые, орехи и овощи.

Наряду с продвижением полноценного и разнообразного питания, в календаре содержится описание продуктов, которые способствуют либо препятствуют лучшему усвоению железа. В календаре также отражена важность соблюдения гигиены для безопасности здоровья и важность потребления обогащенных продуктов питания. Проект SPRING распространил 50,000 копий календаря в целевых районах Жалалабадской и Нарынской области через активистов сообществ в домохозяйства «1000 Дней» (домохозяйства, где проживают беременные или кормящие женщины или дети до 2-х лет). Календарь был также предоставлен другим проектам, как проект USAID Агро Горизонт для более широкого распространения по стране.