Skip to main content

Kyrgyz Republic National Anemia Technical Guideline and Protocol

Protocol front page

The national anemia technical guidelines describe in detail the prevention and treatment of anemia in people throughout the life cycle; specifically children, adults, pregnant women, and the elderly. This guideline was developed by a national anemia working group, comprised of Ministry of Health representatives, medical specialists, and academics, with international technical assistance from SPRING.

The technical guidelines are consistent with current WHO standards and recommendations, adapted specifically to address anemia in the Kyrgyz context. The guideline includes IFA supplementation for all pregnant women, which is a departure from the previous recommendation of prescribing iron supplementation only after anemia is diagnosed. The new national guideline represents a significant improvement in the approach taken by the Ministry of Health to prevented and treat anemia in the Kyrgyz Republic.

The protocol is derivative of the National Anemia Technical Guideline, providing doctors and nurses with specific anemia treatment instructions for children, adults, pregnant women, and the elderly.


Аз кандуулук боюнча Улуттук техникалык колдонмо адамдардын ѳмүрүнүн ар бир учурунда – балалыкта жана чоңойгондо, кош бойлуу аялдардын жана улгайган адамдардын аз кандуулугун алдын алуусун жана дарылоосун сүрѳттѳп берет. Бул колдонмо, курамында саламаттык сактоо министрлигинин ѳкүлдѳрү, медициналык жана илимий адистери, жана SPRING долбоорунун эл аралык техникалык эксперттердин катышуусу менен, улуттук жумуштук топ аркылуу иштелип чыкты.

Техникалык колдонмо Дүйнѳлүк Саламаттык Сактоо Уюмунун учурдагы колдонгон стандарттарды жана сунуштарды эске алуу менен түзүлүп, Кыргызстанда аз кандуулукту алдын алууга ылайыкташтырылган. Колдонмодо, мурунку сунуштарда аз кандуулук аныкталгандан кийин гана темир кошулмалары берилиш керек дегенден айырмаланып, темир жана фолий кычкылы кошулмалары бардык кош бойлуу аялдарга колдонуусу сунушталат. Жаңы улуттук колдонмо, Саламаттык сактоо министрлигинин өлкөдөгү аз кандуулукту алдын алууда жана дарылоодо кадыр эсе жакшыртуусу болуп эсептелет.

Протокол – Улуттук техникалык колдонмосунун бѳлүгү болуп, балдардын жана чоң кишилердин, кош бойлуу аялдардын жана улгайган адамдардын аз кандуулугун дарылоодо бардык дарыгерлер жана медайымдар үчүн насыяттарды камтыйт.


Техническое руководство по профилактике и лечению анемии на национальном уровне подробно описывает методы профилактики и лечения анемии на протяжении всего жизненного цикла - у детей, взрослых, беременных женщин и пожилых людей.

Для разработки национального руководства по профилактике и лечению анемии была создана рабочая группа, в состав рабочей группы были привлечены сотрудники Министерства здравоохранения, специалисты по медицине и науке, также международные технические эксперты, предоставленные проектом SPRING.

Данное техническое руководство разрабатывалось в соответствии стандартам и рекомендациям ВОЗ, которые были адаптированы для борьбы с анемией в условиях Кыргызстана. Новое руководство включает в себя обязательную сапплементацию железа-фольевой кислотой для всех беременных женщин, что является нововведением по сравнению с предыдущим руководством, который назначался только после диагностирования анемии. Новое национальное руководство представляет значительно улучшенный подход, принятый Министерством здравоохранения по предотвращению и лечению анемии в Кыргызской Республике.

Протокол является частью национального руководства, и рекомендуется всем медицинским работникам – докторам и медсестрам, и представляет конкретные инструкции для лечения и профилактики анемии у детей, взрослых, беременных женщин и пожилых людей.